Thức ăn cho cá làm từ Tảo True Algae

  • Sản phẩm được đóng hộp 120ml/70g
  • Kích thước hạt: 0,9 – 1,5 mm